Menu
0
Voor 12 uur besteld? Zelfde werkdag verzonden (zie voorwaarden)
Alles voor uw houtkachel
Alles direct uit voorraad leverbaar
Keihard de goedkoopste! 10% korting v.a. €500,- ex btw

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Woodburner.nl

 

 1. Partijen
  1. Giga-Shops B.V.: Woodburner.nl, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08176625, gevestigd aan Kanaal Zuid 500, 7371 GL te Loenen, gebruiker van deze algemene voorwaarden.
  2. Verdere gegevens van Woodburner.nl:
   Website: www.woodburner.nl
   E-mailadres: [email protected]
   Telefoonnummer: 085-3031787
   Btw-identificatienummer: NL819523082B01
  3. De Klant: de (potentiële) afnemer van aangeboden goederen van Woodburner.nl.

 1. Toepasselijkheid
  1. Woodburner.nl verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van Woodburner.nl en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen gelden.
  2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
  3. Algemene (inkoop)voorwaarden van De Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  4. Derden die door Woodburner.nl bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
  5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

 1. Aanbod en overeenkomst
  1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk, tenzij anders schriftelijk door Woodburner.nl is aangegeven.
  2. Elk aanbod geldt slechts voor zover de voorraad strekt.
  3. De prijzen zoals vermeld op de website of in een andere vorm van een aanbod zijn, tenzij anders vermeld, in Euro’s en inclusief 21% btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren.
   4. Alle opgaven van Woodburner.nl van getallen, maten, gewichten en kleur van de goederen in de getoonde of verstrekte ontwerpen, monsters, tekeningen, afbeeldingen, foto’s of modellen zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde artikel leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van Woodburner.nl.
  4. Een aanbod geldt niet automatisch voor nabestellingen.
  5. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens Woodburner.nl.
  6. De overeenkomst komt tot stand nadat beide partijen een op schrift gesteld aanbod hebben ondertekend, nadat Woodburner.nl een schriftelijke aanvaarding heeft bevestigd ofwel nadat Woodburner.nl, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering.
  7. De overeenkomst wordt uitdrukkelijk onder de opschortende voorwaarde van toereikende beschikbaarheid van de bestelde producten aangegaan.
  8. Aan verstrekte energieberekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.


 2. Uitvoering en levering
  1. Woodburner.nl behartigt de belangen van De Klant binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. De opdracht bestaat in beginsel uit het leveren van een kachel en/of toebehorende producten daarvan. De opdracht bestaat derhalve niet uit een (medische) advies. De Klant is zelf verantwoordelijk om de invloeden van de goederen op zijn gezondheid/gemoedstoestand te onderzoeken. Woodburner.nl verstrekt te allen tijde slechts een generale (niet op het individu toegespitste) aanbeveling ten aanzien van de locatie van de te plaatsen kachel. De Klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk om de meest geschikte locatie voor de kachel te bepalen. Woodburner.nl zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De goederen van Woodburner.nl hebben een ondersteunende functie en kunnen derhalve nimmer een bepaald resultaat of effect garanderen, de leveringen van Woodburner.nl worden derhalve uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Woodburner.nl uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. De verschuldigdheid van het honorarium is derhalve op geen enkele wijze afhankelijk van de daadwerkelijke resultaten of effecten.
  2. De Klant stelt Woodburner.nl in de gelegenheid de overeenkomst uit te voeren. De Klant verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door Woodburner.nl.
  3. Woodburner.nl zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor De Klant Woodburner.nl altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.
  4. Indien Woodburner.nl voor de bezorging/levering zorgdraagt, dient De Klant een bezorgadres door te geven waar Woodburner.nl de te leveren goederen op de aangegeven datum tussen 08.00 en 18.00 uur kan (laten) bezorgen/leveren. Indien De Klant op de aangegeven datum niet aanwezig is op het moment dat goederen worden bezorgd, komen de kosten voor het aanbieden van de goederen op een volgend moment voor rekening van De Klant. De Klant zal alsdan een bericht ontvangen dat de bestelling kan worden afgehaald op een door Woodburner.nl aangegeven locatie na betaling van de meerkosten, daarbij behoren ook de logistieke (planning)kosten bij de opslaglocatie vanwege onverwachte extra opslag.
  5. Indien levering plaatsvindt in de vestiging van Woodburner.nl en De Klant derhalve daar de goederen ophaalt, dient De Klant zich te houden aan de overeengekomen leveringstijdsdatum. Indien De Klant de goederen niet op de overeengekomen datum afhaalt, heeft Woodburner.nl de mogelijkheid om de redelijke kosten voor stalling van de goederen op De Klant te verhalen.
  6. Het staat Woodburner.nl vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.
  7. Levering van goederen geschiedt pas na totstandkoming van de overeenkomst. Het risico van verlies of waardevermindering van de te leveren goederen gaat op De Klant over vanaf het moment dat deze hem ter beschikking zijn gesteld of zouden worden gesteld, maar dit moment onder verantwoordelijkheid van De Klant is vertraagd. Dit ongeacht of de eigendomsoverdracht reeds heeft plaatsgevonden.
  8. Woodburner.nl is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Woodburner.nl de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat De Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Door goedkeuring kan Woodburner.nl niet meer worden aangesproken of gebreken die ten tijde van de goedkeuring redelijkerwijs bekend hadden kunnen zijn.
  9. De Klant zal alle op de goederen van toepassing zijnde regelgeving, gebruiksvoorschriften en instructies, waaronder de instructies gegeven in deze algemene voorwaarden en gebruikshandleiding van de goederen, strikt naleven. Voor alle schade die voortvloeit uit het niet of niet volledig naleven van bovengenoemde gebruiksvoorschriften en instructies, is de Klant aansprakelijk.

 1. Eigendomsvoorbehoud
  1. Het eigendom van de te leveren goederen gaan, in tegenstelling tot de feitelijke machtsverschaffing, pas over op De Klant nadat deze al hetgeen De Klant ter zake uit de overeenkomst aan Woodburner.nl verschuldigd is of zal zijn, volledig heeft voldaan. Hieronder wordt derhalve niet enkel de koopsom gerekend, maar onder andere ook eventuele nader verschuldigde boetes, meerkosten of buitengerechtelijke incassokosten.
  2. Ingevolge dit eigendomsvoorbehoud is De Klant derhalve niet gerechtigd om de goederen te vervreemden of te bezwaren met bijvoorbeeld een pandrecht.
  3. De Klant verbindt zich, in verband met de effectiviteit van het eigendomsvoorbehoud, om Woodburner.nl tijdig en adequaat te informeren bij een dreigend faillissement, surseance van betaling, schuldsanering of wanneer derden dreigen beslag te leggen op een van met eigendomsvoorbehoud geleverde goederen. De Klant is tevens gehouden ten behoeve van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken adequaat te verzekeren tegen schade en diefstal.
  4. Wanneer De Klant in staat van gebreke is van enige verplichting uit de overeenkomst, is De Klant verplicht op verzoek van Woodburner.nl alle benodigde medewerking te leveren waardoor Woodburner.nl weer onbezwaarlijk over de geleverde goederen kan beschikken. Dit houdt mede in de eventuele plicht om op verzoek van Woodburner.nl en de goederen voor eigen kosten retour te zenden.

 1. Garantie en aansprakelijkheid
  1. De Klant is gehouden de levering en uitvoering zo spoedig mogelijk, doch binnen 24 uur te controleren op conformiteit met betrekking tot kwantiteit en kwaliteit. Wanneer de prestatie niet voldoet aan de conformiteit die op basis van de overeenkomst is overeengekomen, en er derhalve sprake is van een gebrek, dient De Klant binnen 48 uur na levering Woodburner.nl hieromtrent te informeren.
  2. Na de informatieverschaffing als bedoeld in het vorige lid zal Woodburner.nl het gebrek kosteloos naar redelijkheid herstellen ofwel vervangen. Wanneer geen van de hiervoor beschreven twee remedies uitkomst biedt om het gebrek effectief te verhelpen, heeft De Klant het recht de overeenkomst te ontbinden waarbij De Klant de kosten draagt voor retournering van het geleverde. Het voorgaande geldt zonder dat De Klant recht heeft op enige schadevergoeding.
  3. Wanneer het gebrek is ontstaan door een fout die aan De Klant is toe te rekenen of De Klant Woodburner.nl omtrent het gebrek te laat heeft geïnformeerd, vervalt zijn recht op herstel, vervanging of eventuele ontbinding zoals beschreven in dit artikel. De bewijslast dat de fout niet aan De Klant is toe te rekenen ligt bij De Klant.
  4. Het bestaan van een gebrek schort de betalingsverplichting van De Klant niet op.
  5. De Klant heeft nimmer recht op enige remedie indien het artikel onjuist of onzorgvuldig is gebruikt. Wanneer het voornoemde geschiedt of door De Klant extra’s en/of veranderingen, in welke vorm dan ook, worden aangebracht, vervalt de iedere garantie.
   De garantie vervalt in ieder geval indien:
   a. De installatie door een niet erkend bedrijf is gedaan
   b. Aan het product wijzigingen zijn aangebracht
   c. Het toestel van eigenaar is veranderd
   d. Het product onjuist is gebruikt (gebruiksaanwijzing)

   Afwijkende garantiebepalingen gelden voor (geen garantie):
   a. Glas
   b. Afdichtingskoord
   c. Vuurstenen (keramisch (chamotte), vermiculite onderdelen
   d. Metalen en gietijzeren binnenbekleding
   e. Slijtage of verkleuring van de lak
   f. Optredende haarscheurtjes/breuk keramische onderdelen.
      De werking van het product wordt hierdoor niet beïnvloed.  6. Mocht Woodburner.nl onverwijld jegens De Klant aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de hoogte van het eventuele factuurbedrag te vermeerderen met 15% of anders tot het bedrag waarop de door Woodburner.nl gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
  7. Aansprakelijkheid van Woodburner.nl reikt te allen tijde niet tot lichamelijk letsel of gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade of gederfde winst.
  8. De Klant vrijwaart Woodburner.nl voor de in verband met de overeenkomst ontstane schade van derden doordat Woodburner.nl heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, uitgaande van de door De Klant onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie, gegevens en bescheiden of in afwijking van deze algemene voorwaarden.
  9. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is aangegeven door Woodburner.nl verstrekt zij geen garantie omtrent de waarneming van klimaateffecten. De daadwerkelijk waarneming is namelijk afhankelijk van de inhoud en omvang van de ruimten, eventuele andere aanwezige (klimaat)systemen, luchtventilatie(systemen), et cetera.
  10. Woodburner.nl waarschuwt De Klant dat de goederen giftige stoffen kunnen bevatten. Het is derhalve verboden de goederen op de huid te gebruiken of te eten.
  11. Woodburner.nl doet geen onderzoek naar individuele medische/lichamelijke of andere negatieve gevolgen voor een persoon bij waarneming van de klimaateffecten. De klimaateffecten kunnen een negatieve invloed hebben op bijvoorbeeld de gemoedstoestand van een persoon. De klimaateffecten zouden ook een negatieve invloed kunnen hebben op astmatische personen of een allergische reactie kunnen opwerpen. Een te hoge intensiteit van de klimaateffecten kan door te hoge inspanning van de zintuigen tot hoofdpijn of ander licht lichamelijk letsel leiden. De Klant is zelf verantwoordelijk dergelijke invloeden te onderzoeken en daarvoor is De Klant verplicht de goederen voorzichtig te testen, de intensiteit langzaam op te bouwen en bij (de schijn van) een negatieve invloed zich direct te onthouden van verder gebruik/waarneming.
  12. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Woodburner.nl tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 12 maanden.


 1. Prijzen en betaling
  1. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen de prijzen redelijk en billijk.
  2. Tenzij anders is overeengekomen dient De Klant de verschuldigde geldsom in zijn geheel voorafgaand aan de levering van Woodburner.nl te voldoen. Facturen dienen in elk geval binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan door middel van girale overboeking. Woodburner.nl is direct na de totstandkoming van de overeenkomst gerechtigd om de factuur te sturen.
  3. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Woodburner.nl terstond gerechtigd om De Klant een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 100,- exclusief btw.
  4. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Woodburner.nl is het De Klant niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.

 1. Beëindiging van de overeenkomst
  1. Woodburner.nl heeft het recht de overeenkomst met De Klant met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:
  2. a) De Klant zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Woodburner.nl ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;
   b) Aan De Klant (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of De Klant in staat van faillissement wordt verklaard, De Klant een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of De Klant onder curatele of bewind wordt gesteld.
  3. In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door De Klant aan Woodburner.nl verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar. Wanneer het werk niet volledig is voltooid is De Klant een evenredig deel van de totale geldsom verschuldigd.
  4. In geval van beëindiging van de overeenkomst zal De Klant op verzoek van Woodburner.nl alle benodigde medewerking leveren waardoor Woodburner.nl weer onbezwaarlijk over geleverde zaken kan beschikken.
  5. Art 7:408 is uitgesloten. De Klant heeft geen mogelijkheid om de overeenkomst tussentijds op te zeggen.

 1. Overmacht
  1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Woodburner.nl geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport en overheidsmaatregelen.
  2. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Woodburner.nl opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Woodburner.nl onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Woodburner.nl bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan De Klant en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
  3. Indien Woodburner.nl bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren. 


 2. Intellectueel eigendomsrechten
  1. Woodburner.nl behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele eigendomswet- en regelgeving.
  2. De merken, afbeeldingen, logo’s en foto’s die gebruikt en vertoond worden op de website en goederen van Woodburner.nl zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van Woodburner.nl of van derden en mogen zonder de voorafgaande toestemming van de houder van die merken niet commercieel gebruikt worden.

 1. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten
  1. Woodburner.nl is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. De Klant is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Woodburner.nl.
  2. Op deze - en andere tussen partijen gesloten - overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag.
  3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waaronder de vestigingsplaats van Woodburner.nl valt. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waaronder de vestigingsplaats van Woodburner.nl valt.

 1. Herroepingsrecht
  1. Dit artikel is alleen van toepassing indien De Klant een natuurlijke persoon is die handelt voor doeleinden die buiten diens bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen en de overeenkomst niet in de fysieke winkel, maar op afstand, bijvoorbeeld via de webshop, is gesloten.
  2. De Klant heeft in beginsel het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De Klant heeft echter geen recht van herroeping indien de levering van volgens specificaties van De Klant vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van De Klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
  3. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop De Klant of een door De Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt of, voor overeenkomsten waarbij De Klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop De Klant of een door De Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
  4. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet De Klant Woodburner.nl, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping zoals weergeven in lid 7 van dit artikel of middels deze link <Modelformulier voor herroeping>te downloaden, maar is hiertoe niet verplicht.
  5. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
  6. Als De Klant de overeenkomst herroept, ontvangt De Klant alle betalingen die De Klant tot dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van De Klant voor een andere wijze van levering dan de door Woodburner.nl geboden (goedkoopste) standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Woodburner.nl op de hoogte is gesteld van de beslissing om de overeenkomst te herroepen, van Woodburner.nl terug. Woodburner.nl betaalt De Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee De Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij De Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal De Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Woodburner.nl is gerechtigd te wachten met terugbetaling tot zij de goederen heeft teruggekregen, of De Klant heeft aangetoond dat De Klant de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. De Klant dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop De Klant het besluit de overeenkomst te herroepen aan Woodburner.nl heeft medegedeeld, aan Woodburner.nl terug te zenden of te overhandigen. De Klant is op tijd als De Klant de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van De Klant. De Klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
  7. Mocht woodburner samen met de klant niet tot een oplossing komen, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
  8. Modelformulier voor herroeping; om de herroeping voor De Klant te vergemakkelijken stelt Woodburner.nl het hieronder vermelde formulier aan De Klant ter beschikking. De Klant kan dit formulier gebruiken om de overeenkomst te herroepen.

 

<Modelformulier voor herroeping>

Aan Woodburner.nl

Kanaal zuid 500

7371 GL Loenen

Nederland

 

[email protected]

www.woodburner.nl

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

 

 • Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
 • Naam/Namen consument(en)
 • Adres consument(en)

 

 • Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 • Datum(*)

 

 

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »

Meldt u aan voor onze nieuwsbrief. Krijg direct 5% korting op alles

Abonneer

Account aanmaken

Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.

Registreren

Recent toegevoegd

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Totaal incl. btw:€0,00

Taal & Valuta